Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES I AMICS DE LA UdL

 

 

PREÀMBUL
TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI I ÀMBITS OBJECTIU I SUBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ
CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ
Article 1. Denominació i personalitat jurídica
CAPÍTOL II. DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 2. Seu i àmbit territorial
CAPÍTOL III. OBJECTIUS I FINALITATS
Article 3. Objectius i finalitats
CAPÍTOL IV. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS
Article 4. Antics alumnes
Article 5. Amics
Article 6. Membres
Article 7. Tipus de membres
Article 8. Drets dels membres
Article 9. Deures del membres
Article 10. Pèrdua de la condició de membre
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
CAPÍTOL I. ASSEMBLEA GENERAL
Article 11. Composició i sessions
Article 12. Convocatòria
Article 13. Constitució
Article 14. Acords especials
Article 15. Funcions
CAPÍTOL II. DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 16. Composició
Article 17. Assistències especials
Article 18 Organització de la Junta Directiva
Article 19. Funcions
Article 20. Convocatòria
Article 21. Eleccions a Junta Directiva
Article 22. Obligacions dels membres de la Junta Directiva
Article 23. Durada dels càrrecs
CAPÍTOL III. ÒRGANS UNIPERSONALS
Article 24. Presidència
Article 25. Vicepresidència
Article 26. Secretaria
Article 27. Secretaria tècnica
Article 28. Tresoreria
CAPÍTOL IV. SECCIONS
Article 29. Constitució
Article 30. Objectius i règim de funcionament
TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ
Article 31. Ingressos
Article 32. Patrimoni
Article 33. Exercici econòmic
Article 34. Pressupost
Article 35. Quotes
TÍTOL IV. REGIM DISCIPLINARI
Article 36. Règim disciplinari
TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 37. Dissolució
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ FINAL
DISPOSICIÓ DELS ESTATUTS DE L’ESTUDI GENERAL DE LLEIDA DE 1300

 

 PREÀMBUL

 La Universitat de Lleida constitueix un referent ineludible en la trajectòria vital d’un bon nombre de persones que al llarg d’una època decisiva de la seua formació personal i professional han tingut l’oportunitat de compartir les seues vivències i esforços en les diverses facultats i escoles que integren aquesta institució universitària. Els vincles acadèmics, afectius i de qualsevol altra índole que tingueren el seu origen en la Universitat de Lleida (en endavant UdL) han de trobar una via adequada que permeti conjuminar totes les voluntats, evitant d’aquesta manera que l’erosió infranquejable que provoca el pas del temps faci caure en l’oblit una herència cultural tant preuada.

 L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL neix amb la vocació d’establir un marc estable on les diferents generacions d’estudiants, una vegada superada la seua etapa universitària, puguin mantenir un diàleg permanent que en potenciï i desenvolupi el coneixement mutu amb l’objectiu últim d’afavorir la incorporació dels alumnes i ex alumnes al món laboral, professional i d’investigació i difondre la consciència universitària, les inquietuds intel·lectuals i les diferents aspiracions professionals, afavorint el futur professional i en definitiva l’enfortiment de la institució universitària. Són precisament aquest futur professional i l’esmentat enfortiment els objectius fonamentals que han d’impregnar per complet l’actuació d’aquesta associació i la finalitat principal a la que caldrà dirigir tots els seus esforços.

 TÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI I ÀMBITS OBJECTIU I SUBJECTIU DE L’ASSOCIACIÓ

 CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ

 Article 1. Denominació i personalitat jurídica

 L’entitat es denomina “ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES I AMICS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA”, sense ànim de lucre, durada indefinida i amb personalitat jurídica pròpia, subjecta als presents Estatuts i al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i demés normes que resultin d’obligatòria aplicació.

 CAPÍTOL II. DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ

 Article 2. Seu i àmbit territorial

 1.- L’Associació tindrà la seu social a Lleida, a l’Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida, o en qualsevol altre domicili que es pugui habilitar per al millor exercici de les seves funcions.

2.-L’àmbit territorial d’actuació previst per l’Associació és Catalunya, si bé aquest s’estendrà a nivell nacional i internacional perquè és una associació que neix amb una clara intenció de globalitat.

 CAPÍTOL III. OBJECTIUS I FINALITATS

 Article 3. Objectius i finalitats

 1.- Els fins de l’Associació són la promoció, ajut i difusió de les activitats de la Universitat de Lleida i dels seus membres, tant en l’àmbit cultural i artístic, com en el científic, a través de qualsevol tipus d’actes o serveis que consideri adient.

 2.- Així mateix, l’Associació fomentarà la vinculació de la Universitat de Lleida amb els seus antics alumnes i amics, promovent activitats que els permetin millorar el desenvolupament de la vida professional, científica, cultural i artística.

 3.- L’Associació impulsarà i fomentarà la incorporació al mercat de treball, a l’exercici de la professió derivada de les respectives titulacions i a la investigació científica dels alumnes que acabin la seua titulació a la Universitat de Lleida.

 4.- L’Associació divulgarà la Universitat de Lleida en els àmbits de la formació pre universitària per tal d’afavorir la incorporació de nous alumnes a aquesta institució.

 CAPÍTOL IV. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I OBLIGACIONS

 Article 4. Antics alumnes

 Són antics alumnes de la Universitat de Lleida i per tant, poden formar part de l’Associació, aquells que hagin obtingut la titulació oficial corresponent a qualsevol dels cicles, graus o titulacions dels estudis d’ensenyament superior en aquesta universitat i aquells que hagin cursat estudis en el marc d’un programa de mobilitat; així com tots aquells altres que ho van fer a l’Estudi General de Lleida i demés centres universitaris a Lleida que depenien de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya que després varen constituir la Universitat de Lleida.

 Article 5. Amics

 També poden formar part de l’Associació, com amics de la Universitat de Lleida, aquelles persones físiques que tinguin o hagin tingut una vinculació docent, laboral, administrativa, contractual o de qualsevol altre tipus amb la Universitat de Lleida o manifestin el seu interès per formar part de l’Associació.

 Article 6. Membres

 Poden adquirir i conservar la qualitat de membre, els antics alumnes i amics de la UdL amb capacitat d’obrar, que desitgin col·laborar en els fins de l’Associació i estiguin disposats a complir els drets i els deures establerts en els presents Estatuts.

 També poden adquirir i conservar el dret de membres amb categoria d’amics totes aquelles persones físiques i jurídiques amb capacitat d’obrar que desitgin col·laborar en els fins de l’Associació i estiguin disposats a complir els drets i els deures establerts en els presents Estatuts.

 Article 7. Tipus de membres

 L’associació tindrà els següents tipus de membres:

 1.- Membres fundadors: ho són les persones físiques que van participar en l’acte de constitució de l’Associació. Aquests seran, a més a més, membres numeraris.

 2.- Membres numeraris: ho són les persones físiques que formen part de l’Associació.

 3.-.Membres d’honor: tindran aquesta consideració totes les persones físiques o jurídiques vinculades en l’exercici de la seua activitat a les finalitats de la Universitat de Lleida que donin un suport econòmic substancial a l’Associació. Tindran els mateixos drets i obligacions que la resta de membres numeraris, excepte l’obligació d’abonar la quota anual.

 4.- President d’honor: ho serà aquella persona la qual en funció dels seus mèrits, l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, confereixi aquesta distinció amb els mateixos drets i obligacions que la resta de membres, excepte pel que fa a l’obligació d’abonar la quota anual. Únicament una persona pot tenir aquest càrrec.

 Article 8. Drets dels membres

 Són drets i facultats dels membres de l’Associació, els següents:

 1.- Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

 2.- Elegir o ser elegits com a membre de la Junta Directiva o per als llocs de representació.

 3.- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

 4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

 5.- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

 6.- Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’Associació.

 7.- Ésser informats per la Junta Directiva, un cop convocada l’Assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.

 8.- Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.

 9.- Rebre informació sobre la marxa i les activitats de l’Associació.

 10.- Obtenir un exemplar dels Estatuts i dels reglaments de règim intern, aquests últims si n’hi ha.

 11.- Consultar els llibres de l’Associació als efectes d’ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes.

 12.- Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

 13.- Formar part dels grups de treball.

 14.- Fer ús dels serveis i avantatges que l’Associació ofereixi, estableixi o tingui a la seua disposició, en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori.

 Article 9. Deures del membres

 Són deures dels membres de l’Associació els següents:

 1.- Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.

 2.- Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

 3.- Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.

4.- Complir la resta de les obligacions que resultin de les normes estatutàries i ajustar a elles la seua actuació com a membres.

 5.- Col·laborar al bon funcionament de l’Associació i acceptar les responsabilitats que els siguin encomanades pels seus òrgans de govern.

 Article 10. Pèrdua de la condició de membre

 Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1.- La renúncia voluntària, que ha de ser comunicada per escrit a la Junta Directiva. Els membres que s’hagin donat de baixa de l’Associació i que desitgin reingressar, hauran de tramitar la seua sol·licitud com si es tractés d’un primer ingrés.

 2.- Per les causes que s’estableixen a l’article 36 d’aquests Estatuts, dins del règim disciplinari.

 TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 CAPÍTOL I. ASSEMBLEA GENERAL

 Article 11. Composició i sessions

 L’ Assemblea General es l’òrgan sobirà de l’Associació i els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta, tenint un vot cada membre de l’Associació.

 En cap cas serà possible la delegació del vot en una altra persona, encara que aquesta sigui membre de l’Associació.

 L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, per a aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

 L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest darrer cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la data de la sol·licitud.

 Article 12. Convocatòria

 L’Assemblea haurà de ser convocada per l’òrgan de govern amb expressió de l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió, almenys quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats, o per via telemàtica a la direcció electrònica comunicada pels associats.

 Article 13. Constitució

 L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres assistents.

 Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident i en el seu defecte, el vocal de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. En el seu defecte, el membre de la Junta Directiva més jove.

 El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 Els acords de l’Assemblea General s’entendran vàlidament adoptats per majoria simple dels membres presents a la sessió, sens perjudici d’aquells supòsits en els que sigui necessària una majoria especial o reforçada.

 La votació per a l’adopció d’acords ha d’ésser secreta si ho sol·licita almenys el 10% dels assistents.

 Article 14. Acords especials

 Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i per a la disposició o alienació de béns immobles s’haurà de seguir el següent procediment:

 1.- Es faran dos convocatòries pel mateix dia amb una diferència de trenta minuts entre la primera i la segona.

 2.- El quòrum de constitució de l’Assemblea General en primera convocatòria haurà de ser, com a mínim, de la meitat més un dels membres de l’Associació. Es constituirà en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre de membres de l’Associació presents.

 3.- Es requerirà el vot favorable de dos terços dels membres presents a la sessió per adoptar vàlidament els acords a que es refereix aquest article.

 Article 15. Funcions

 L’ Assemblea General té les facultats següents:

 1.- Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació complir els seus fins.

 2.- Elegir els membres de la Junta Directiva amb votació secreta i entre els candidats i candidates prèviament proclamats, i separar i substituir els membres de la Junta Directiva.

 3.- Aprovar el pressupost anual, les modificacions pressupostàries, els comptes anuals i, en el seu cas, els dictàmens d’auditoria de comptes.

 4.- Aprovar, si s’escau, l’activitat i gestió de la Junta Directiva.

 5.- Fixar les quotes que els membres de l’Associació hauran de satisfer i demés decisions relatives al finançament, pagament i funcionament econòmic de l’Associació.

 6.- Aprovar la condició de president d’honor o membre d’honor a les persones que, pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a l’assoliment dels objectius de la UdL o de l’Associació, s’hagin fet mereixedors de tals distincions, a proposta de la Junta Directiva.

 7.- Ser informada i decidir sobre la resta d’assumptes d’interès de l’Associació, i acordar les mesures oportunes per al millor funcionament i l’assoliment dels seus objectius.

 8.- Modificar els Estatuts.

 9.- Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.

10.- Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

 11.- Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

 12.- Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

 13.- Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.

 14.- Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

15.- Qualsevol altra qüestió que afecti o resulti d’interès per l’Associació.

 CAPÍTOL II. DE LA JUNTA DIRECTIVA

 Article 16. Composició

 La Junta Directiva és l’òrgan de govern que regeix, administra i representa l’Associació, i s’encarrega de gestionar el seu tràfic ordinari. Composen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer, i fins un màxim de nou vocals triats per l’Assemblea General. El nombre de components de la Junta Directiva podrà ésser modificat per acord de l’Assemblea General en aquells supòsits en els que raons objectives així ho justifiquin. En qualsevol cas, el nombre de membres de la Junta Directiva mai podrà ser inferior a set.

 Els membres de la Junta Directiva entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per al qual han estat escollits o nomenats.

 El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, que ha d’incloure també, en el seu cas, l’acceptació dels càrrecs.

 Article 17. Assistències especials

 Podran assistir a les reunions de la Junta Directiva, el rector de la UdL o la persona en qui delegui, i el president del Consell Social de la UdL o la persona en qui delegui, en qualitat de màxims representants de la institució universitària. Tots ells amb veu, però sense vot.

 Així mateix, la Junta Directiva, si ho considera oportú, podrà convocar a les seues sessions altres persones que pels seus coneixements o experiència professional puguin informar sobre els afers que hagin de ser tractats dins l’ordre del dia. En qualsevol cas, els compareixents no disposaran de dret de vot, per bé que les seues opinions hauran d’expressar-se a l’acta corresponent.

 Article 18. Organització de la Junta Directiva

 La Junta Directiva comptarà obligatòriament amb un president, un vicepresident, un secretari i un tresorer. Així mateix, i quan les funcions de la Junta així ho aconsellin, es podran atribuir àmbits de competència específics als seus membres.

 Els membres de la Junta Directiva han d’ésser associats. En tot moment, la meitat més un dels seus membres hauran de tindre la condició d’antics alumnes definida a l’article 4 d’aquests Estatuts.

 Els membres de la Junta Directiva tenen el dret i el deure d’assistir i participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords, i d’informar-se sobre la marxa de l’Associació.

 Un membre de la Junta Directiva no pot exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre els assumptes en que es trobi en una situació de conflicte d’interessos amb l’Associació.

 Els membres de la Junta Directiva exerciran les seues funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els presents estatuts, i serviran el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta. Han de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’associació, fins i tot després de cessar en el càrrec.

 Els càrrecs de la Junta Directiva no rebran cap retribució. No obstant això, es podran reemborsar les despeses, per a la qual cosa cal presentar els corresponents justificants acreditatius.

 Article 19. Funcions

 La Junta Directiva té les funcions i facultats següents:

 1.- Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

 2.- Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

 3.- Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

 4.- Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer, i demés qüestions de caire financer i patrimonial.

 5.- Convocar les Assemblees Generals, controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin i actuar com a òrgan executiu d’aquests acords.

 6.- Elaborar i presentar els comptes anuals de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, si s’escau, confeccionar els pressupostos de l’exercici següent, i complir amb tots els altres deures comptables establerts legalment. No caldrà elaborar comptes anuals si l’Associació pot portar una comptabilitat simplificada en aplicació de l’article 313-2.1 del Codi Civil de Catalunya.

 7.- Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.

 8.- Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 9.- Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç les finalitats de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

 10.- Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

 11.- Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones físiques o jurídiques, per aconseguir subvencions o altres ajuts, l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana i demés objectius en bé de l’Associació.

 12.- Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit i realitzar altres tipus d’operacions financeres, llevat del fiançament a tercers.

 13.- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts o donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 14.- Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

 15.- Proposar a l’Assemblea el nomenament de president i membres d’honor.

 16.- Aquelles altres que resultin dels presents Estatuts o de les lleis vigents.

 Article 20. Convocatòria

 La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. La convocatòria, que es podrà fer telemàticament i inclús, telefònicament, es farà amb un mínim de tres dies d’antelació.

 S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un quart dels membres que la composen.

 La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

 La Junta Directiva es pot constituir sense convocatòria, si presents tots els seus membres així ho acorden.

 La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat el vot del president serà diriment.

 Article 21. Eleccions a la Junta Directiva

 1.- La Junta Directiva haurà d’anunciar amb una antelació mínima de quinze dies la data de la reunió de l’Assemblea General en que s’hagi de fer la votació i, en el seu cas, els càrrecs de la Junta Directiva que correspon renovar.

 2.- L’elecció de tots els membres de la Junta Directiva es farà per votació directa i secreta dels membres de l’Assemblea General.

 3.- A la candidatura hi haurà de constar un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i fins un màxim de nou vocals.

 4.- Dins de la candidatura hi haurà d’haver la meitat més un dels candidats que reuneixin la condició d’antics alumnes previst a l’article 4 d’aquests Estatuts.

 5.- Seran proclamats candidats a la Junta Directiva, els membres de l’Associació que manifestin la seua voluntat de presentar-se a les eleccions mitjançant la confecció d’una llista tancada a la que es podrà adjuntar, si s’escau, un programa d’actuacions. Aquesta llista, caldrà presentar-la a la secretaria de l’Associació amb una antelació mínima de 72 hores a la data de celebració de l’Assemblea General. L’admissió d’aquestes llistes requerirà com a pressupòsit ineludible la presència de membres que representin almenys tres titulacions diverses, i com s’ha dit, amb presència de la meitat més un d’ex alumnes.

 Article 22. Obligacions dels membres de la Junta Directiva

 Els membres de la Junta Directiva que, de manera reiterada i injustificada, no assisteixin a les reunions, o que manifestament no s’ocupin de les tasques que els hagin estat encomanades en l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec, poden ser cessats, amb audiència prèvia, per acord de la meitat més un dels membres de la Junta Directiva, en votació secreta. El secretari ha de comunicar per escrit a la persona afectada aquest cessament provisional i haurà de ser ratificat per Assemblea General en la següent reunió, per acord de la meitat més un dels membres presents en la sessió.

 Article 23. Durada dels càrrecs

 1.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, i podran ésser reelegits per períodes successius de la mateixa durada fins un màxim de 8 anys.

 2.- Les vacants que es puguin produir durant el mandat de qualsevol dels seus membres, independentment de la causa que les provoqui, les pot cobrir la Junta Directiva, si ho considera oportú, nomenant substituts, els quals ocuparan el càrrec fins a la següent reunió de l’Assemblea General. El membre substitut i nomenat amb caràcter interí, queda automàticament proposat com a candidat a l’ordre del dia de la primera reunió de l’Assemblea General que es celebri.

 3.- En el cas que durant el mandat de la Junta Directiva aquesta arribi a quedar-se amb set membres, el president haurà de convocar, en el termini màxim d’un mes, una reunió extraordinària de l’Assemblea General. En l’ordre del dia d’aquesta reunió hi ha de constar, obligatòriament, la votació de noves candidatures per tal de completar la Junta Directiva.

 CAPÍTOL III. ÒRGANS UNIPERSONALS

 Article 24. Presidència

 El president o presidenta de la Junta Directiva té les atribucions següents:

 1.- Exercir la representació legal de l’Associació davant tot tipus d’autoritats i d’organismes públics i privats i en tot tipus d’actes. Els compromisos contrets en l’exercici d’aquest càrrec, una vegada aprovats per la Junta Directiva, seran garantits i obligatoris per l’Associació.

 2.- Complir i vetllar pel compliment dels presents Estatuts i dels acords de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.

 3.- Autoritzar amb la seua signatura les convocatòries i l’ordre del dia de les reunions de l’Assemblea General; convocar i fixar l’ordre del dia de la Junta Directiva; presidir i aixecar les sessions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, i visar les actes de les sessions aixecades i signades pel secretari així com les certificacions, i vetllar pels compliments dels acords adoptats. Així mateix, presidirà les sessions, comissions o grups de treball a les reunions a les quals assisteixi.

4.- Ordenar els pagaments, amb el tresorer, i autoritzar amb la seua signatura els documents, les actes i la correspondència.

 5.- Adoptar qualsevol mesura urgent que sigui aconsellable per al bon funcionament de l’Associació, o que resulti necessària o convenient per al desenvolupament de les seves activitats, i n’ha d’informar a la Junta Directiva en la sessió següent.

 6.- Dirimir amb el seu vot de qualitat, en el cas que es produeixi un empat en les deliberacions de la Junta Directiva.

 7.- Les atribucions pròpies del càrrec, aquelles altres que fixin els Estatuts i les que li delegui l’Assemblea o la Junta Directiva.

 Article 25. Vicepresidència

 El vicepresident o vicepresidenta substituirà el president en casos d’absència, malaltia o motius justificats. El president podrà delegar en la vicepresidència l’exercici de funcions concretes, tret que una norma estableixi el contrari.

 Article 26. Secretaria

 El secretari o secretària tindrà les funcions següents:

 1.- Actuar com a tal a les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General, redactant i donant fe de l’acta corresponent, que ha de signar juntament amb el vistiplau del president.

 2.- Efectuar i trametre la convocatòria de les sessions, sempre per indicació del president.

3.- Expedir certificacions amb referència als llibres i documents de l’Associació, amb el vistiplau del president.

 4.- Qualsevol altra funció no especificada que li encomani l’Assemblea General, la Junta Directiva o el president.

 5.- Organitzar les eleccions i proclamar els candidats i candidates, seguint els criteris aprovats per la Junta Directiva.

 Article 27. Secretaria tècnica

 L’Associació podrà tenir un secretari/a tècnic/a, que pot no ser membre de la Junta Directiva i que dependrà del president Elseu treball pot ser remunerat, segons les condicions de treball que s’estipulin. La durada del seu càrrec es fixarà en el moment del seu nomenament. Tindrà les funcions següents:

 1.- Tenir cura dels fitxers, del segell de l’Associació, de la documentació i de la correspondència.

 2.- Portar al dia el registre de socis i sòcies i anotar les altes i baixes que es produeixin, la qual cosa ha de comunicar al tresorer i al secretari.

 3.- Preparar i redactar la memòria anual de l’Associació i fer-ne difusió seguint les directrius de la Junta Directiva i del president .

 4.- En cas de no ser membre de la Junta Directiva, tenir veu, però no vot, a les reunions de la mateixa i de l’Assemblea General i, en general, en totes les reunions en les quals la seua presència resulti necessària o li demani el president.

 5.- Organitzar l’oficina tècnica i dur a terme els treballs administratius de l’Associació.

Aquestes funcions correspondran al secretari/a en el cas de que no sigui nomenada cap persona per les funcions de secretari/a tècnic/a.

 Article 28. Tresoreria

 El tresorer/a tindrà les funcions següents:

 1.- Recaptar i custodiar el fons de l’Associació.

 2.- Efectuar i ingressar els cobraments i formalitzar les ordres de pagament que s’hagin previst o que el president ordeni, i anotar-los en els llibres corresponents.

3.- Portar la comptabilitat, i signar els rebuts, xecs i altres documents bancaris o financers conjuntament amb el president.

 4.- Preparar la memòria econòmica anual i la proposta de pressupost.

 5.- Fiscalitzar el compliment estricte dels acords relatius a l’ordre econòmic, i donar compte a la Junta Directiva de tot el que faci referència a les quotes dels socis i sòcies de les aportacions i donacions i dels béns vinculats a l’Associació.

 CAPÍTOL IV. SECCIONS

 Article 29. Constitució

 1.- L’Assemblea General aprovarà un reglament on s’establiran les regles de constitució, organització i funcionament de les seccions.

 2.- Les seccions es conformaran a partir de la reunió d’un grup de membres de l’Associació que estiguin vinculats per la pertinença a un mateix ensenyament, a una mateixa promoció, o per qualsevol altre vincle que pugui justificar la necessitat d’una agrupació afí.

 Article 30. Objectius i règim de funcionament

 1.- Cada secció disposarà d’autonomia funcional per organitzar les activitats que estimi convenient per tal de promoure els fins particulars de l’ensenyament específic o, en general, aquells que fonamentin la vinculació dels seus membres. Amb aquest objectiu, la secció elaborarà el seu propi reglament de règim intern que haurà de ser aprovat per la Junta Directiva de l’Associació.

 2.- Els objectius i el règim de funcionament de cada secció han de ser compatibles amb els generals de l’Associació, i s’ha de procurar que hi hagi la màxima coordinació entre les activitats programades per les seccions i les de l’Associació en conjunt. La difusió de les activitats de les seccions s’ha de fer amb la coordinació de la secretaria de l’Associació, i cas de existir-hi, de la secretaria tècnica.

 3.- Les seccions no podran alterar en cap cas el caràcter personalíssim dels drets i deures dels membres de l’Associació, ni assumir-ne la representació en el si de les decisions que hagin de ser adoptades per l’Assemblea General.

 TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

 Article 31. Ingressos

 Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran els següents:

 1.- Les quotes dels membres, acordades per l’Assemblea General, que tenen un caràcter obligatori.

 2.- Les subvencions, patrocinis, donacions, llegats o herències que pugui rebre de manera legal de part dels membres, de terceres persones físiques o jurídiques o institucions oficials.

 3.- Els resultats de les activitats que l’Associació pugui emprendre per ella mateixa o en col·laboració amb altres entitats o organismes, i les rendes del seu patrimoni.

 4.- Les quantitats lliurades a l’Associació amb caràcter finalista per a l’assoliment d’un fi previst pel donant. La resta d’aportacions tindran la consideració de genèriques i entraran a formar part del pressupost de l’Associació.

 5.- Qualsevol altre recurs lícit i compatible amb les finalitats i la naturalesa jurídica de l’Associació.

 Article 32. Patrimoni

 L’Associació, en el moment de constituir-se no comptava amb cap tipus de patrimoni. Els adquirits des de la seua constitució seran inventariats per la Junta Directiva i sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General.

 Article 33. Exercici econòmic

 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 Article 34. Pressupost

 La Junta Directiva ha d’elaborar anualment el pressupost d’ingressos i despeses que ha de presentar un equilibri entre tots dos conceptes. El pressupost es sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea General en sessió ordinària.

 Article 35. Quotes

 L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, ha d’aprovar anualment l’import de les quotes anuals per als membres de l’Associació així com les de caràcter extraordinari. Per excepció, el president d’honor i els socis d’honor no hauran d’abonar cap quota.

 TÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI

 Article 36. Règim disciplinari

 L’ incompliment dels deures descrits a l’article 9 d’aquests Estatuts podrà ser objecte de sanció que serà acordada per la Junta Directiva, després de la instrucció d’un procediment en el que l’interessat tindrà l’oportunitat d’expressar el seu punt de vista. La instrucció d’aquest procediment serà dirigida per un instructor nomenat per la Junta Directiva, en el termini de 10 dies, que en cap cas podrà participar en la resolució de l’expedient. La proposta de resolució l’haurà de fer amb un termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La Junta Directiva per acord de 2/3 dels membres adoptarà i comunicarà la resolució en un nou termini de 15 dies a l’associat. La sanció es qualificarà de lleu, greu o molt greu i sancionable des d’amonestació fins a expulsió, segons el reglament intern. En tot cas constituiran faltes molt greus i poden ser sancionades amb l’expulsió de l’Associació, la manca de pagament de les quotes durant dos anys, i haver comès una actuació que pertorbi greument els actes organitzats per l’Associació, la convivència normal entre els associats o la imatge de la UdL o de l’Associació.

 En particular, es considerarà falta greu la manca de pagament d’una quota anual. En aquest cas la Junta Directiva podrà acordar la suspensió dels drets d’associat, la qual s’aixecarà automàticament si l’associat es posa al dia abans del transcurs d’un any.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.

 En els casos de sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

 TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

 Article 37. Dissolució

 1.- L’associació es pot dissoldre si així ho acorda l’Assemblea General en sessió extraordinària, convocada expressament amb aquest objectiu i complint el previst per l’article 14 d’aquests Estatuts. També es dissoldrà per les altres causes establertes a l’article 324-4 del Codi Civil de Catalunya.

 2.- En cas de dissolució de l’Associació, l’Assemblea General ha de nomenar una Comissió Liquidadora, la qual, un cop hagi respost de les obligacions que té l’Associació, lliurarà el romanent dels béns a la Universitat de Lleida, que passarà a ser-ne titular amb l’obligació de destinar -los a afavorir l’ocupació laboral, professional o científica dels seus alumnes i ex alumnes i a dur a terme activitats culturals, investigadores, docents o de cooperació de la Universitat.

 DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 Qualsevol aspecte no previst en aquests Estatuts es regirà per les disposicions del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques i en particular el seu Títol II relatiu a les Associacions, i demés normes que resultin d’obligatòria aplicació.

 DISPOSICIÓ FINAL

 Aquests Estatuts poden desenvolupar-se mitjançant reglaments, que ha d’elaborar la Junta Directiva i que ha d’aprovar l’Assemblea General amb el mateix quòrum d’assistència i règim d’acords previstos per a la modificació dels Estatuts.

DISPOSICIÓ DELS ESTATUTS DE L’ESTUDI GENERAL DE LLEIDA DE 1300, que s’inclou com integradora dels presents Estatuts de l’Associació.

 

Tot i que no s’ha de considerar reprensible el fet que les institucions humanes canviïn el ritme que canvien els temps, no obstant això, perquè res d’antic no es perdi completament, no consentim que ens sigui lícit, i així ho manem als nostres successors en les funcions rectorals que ara exercim, que, si en el futur es lleven, s’afegeixen o es modifiquen estatuts i ordinacions continguts en el present volum, que no per això han d’ésser esborrats d’aquest llibre, sinó que, observats mentre ha plagut, aquests tot i derogats, romandran escrits per memòria de l’avenir, de manera que, si mudats els temps s’escaigués de modificar-los més d’una vegada, d’aquests i d’aquells se’n pugui estatuir més fàcilment allò que sigui més profitós”. Núm. 5 del Capítol I “Rúbrica de les Constitucions i dels Estatuts”.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s